۱۳۸۷/۰۵/۲۳

73

بيلی كريمر: مامان كِی برمی‌گرده؟
تد كريمر: نمی‌دونم بيلی. زود
بيلی كريمر: چه‌قدر زود؟
تد كريمر: زود
بيلی كريمر: بعد از مدرسه، مامان مياد دنبالم؟
تد كريمر: ممكنه. و اگر اون اين كار رو نكنه، من ميام
بيلی كريمر: اگه تو فراموش كنی چی؟
تد كريمر: من فراموش نمی‌كنم
بيلی كريمر: اگه تو بری زير ماشين و بميری چی؟
تد كريمر: اون‌وقت مامان مياد دنبالت

فيلم كريمر عليه كريمر/ رابرت بنتون

هیچ نظری موجود نیست: