۱۳۸۷/۰۶/۱۹

121

صوفی‌ای گفت: شکم را سه قسم کنم. ثلثی نان، ثلثی آب، ثلثی نفس.
آن صوفی ديگر گفت: من شکم را پر نان کنم. آب لطيف است و جای خود باز کند.
ماند نفس. خواهد برآيد، خواهد برنيايد..!

شمس تبریزی

هیچ نظری موجود نیست: