۱۳۸۸/۰۱/۲۱

272

هیچگاه دوستانی خیلی صمیمی نداشتم، و اندک کسانی هم که کمی با آنها خودمانی شدم در نیویورک هستند: یعنی مرده‌اند، چون تصور می‌کنم ارواح معذب به آنجا می‌روند تا ناگزیر نباشند حقیقت زندگی گذشته‌شان را بپذیرند.
خاطره‌ی دلبرکان غمگین من / گابریل گارسیا مارکز / کاوه میرعباسی

هیچ نظری موجود نیست: