۱۳۸۸/۰۲/۲۸

289

گتسبی به چراغ سبز ایمان داشت، به آینده ی لذتناکی که سال به سال از جلو ما عقب تر می رود. اگر این بار از چنگ ما گریخت چه باک، فردا تندتر خواهیم دوید و دستهایمان را درازتر خواهیم کرد و سر انجام یک بامداد خوش...

گتسبی بزرگ/ اسکات فیتس جرالد/ کریم امامی

هیچ نظری موجود نیست: