۱۳۸۸/۰۵/۰۴

323

نمی دانی چه حالی به آدم دست می دهد، وقتی کسی نام تو را وحشتزده بر زبان می آورد. دیگر آن اسم یک لغت نیست، طرحی است خالی، که باید تا خرخره خود را در آن جا دهیم

عذاب وجدان/ آلبا دسس پدس

هیچ نظری موجود نیست: