۱۳۸۸/۰۵/۱۲

329

جنگ ما را در این جا جمع کرده است
جنگ این نسل ما را چنین بدبخت و کر و کودن کرد
ما فرزند جنگیم
جنگ غربالِ شعرهای این عصر است
جنگ پدر همه ی این نسل است
جنگ مادرِ همه ی ما را...

مانیفست یک نفره ی پناهنده ی شماره 33333/ فرهاد پیربال/ ترجمه فریاد شیری

هیچ نظری موجود نیست: