۱۳۸۹/۰۵/۳۰

566

هرگز به دوقلوهای به هم‌ چسبیده نگویید: "بشین" ، باید بگویید: " لطفاً بنشینید". وگرنه یکی می‌نشیند و دیگری احساس می‌کند که مزاحم و زیادی است.


آداب ِ معاشرت برای دختران و پسران جوان/ ژان لویی فورنیه/ شهین‌دخت بهزادی