۱۳۸۷/۰۶/۰۴

101

میدانند زندگی را نمیشود چپاند در تابوت، تابوت جای زندگی نمیشود باشد، هرچند تابوت را به عطر و خلعت و کافور و شال ترمه بیارایی، زندگی بیرون از آن برهنه میرقصد. گاهی به صورت بابا کرم، گاهی به صورت رقص الهی داوود، گاهی به صورت رقصی که زوربا کرد، گاهی به صورت فرد استر و جین کلی، یا رقصی که درمکه موقع حج آن روسپی برای شیخ روزبهانی کرد.
ابراهیم گلستان

هیچ نظری موجود نیست: