۱۳۸۷/۰۵/۱۲

44

آدم کتاب را اول ميخرد و بعد ميخواند. تيراژ کتابهای بسياری از نويسندگان وابسته به اين ترتيب زمانی است.
(آلکساندر دورا-دورا، نويسندهء اتريشی، ۱۹۴۵-۱۸۷۲)

هیچ نظری موجود نیست: