۱۳۸۷/۰۵/۱۲

43

مردم خوشبختي و موفقيت را تنها در صورتي به شما ميبخشايند كه با كمال سخاوت رضا دهيد كه آنها را با ديگران قسمت كنيد. اما براي اينكه خوشبخت شويد نبايد زياده از حد به ديگران بپردازيد. بدين طريق راهي براي خلاصي نيست.

سقوط / آلبر کامو

هیچ نظری موجود نیست: