۱۳۸۷/۰۵/۱۴

48

آوریل ستمگرترین ماه هاست ، گل های یاس را از زمین مرده می رویاند ، خواست و خاطره را
به هم می آمیزد ، و ریشه های کرخت را
با باران بهاری برمی انگیزد.
زمستان گرم مان می داشت ، خاک را
از برفی نسیان بار میپوشاند ، و اندک حیاتی را
به آوند های خشکیده توشه می داد.
سرزمین هرز / تی.اس.الیوت / بهمن شعله ور

هیچ نظری موجود نیست: