۱۳۸۷/۰۵/۲۲

69

یک نواختی کسل کننده ای در سرنوشت انسان است. سرنوشت ما بر طبق قوانین کهن و غیر قابل تغییر طبق ضرباهنگی منظم و دیرین، به پیش میرود.رویاها هرگز به حقیقت نمی پیوندند و به محض اینکه آنها را بر باد رفته میبینی، یکباره متوجه میشویم که شادی های بزرگتر زندگانیمان دور از واقعیت بوده است به محض اینکه رویاهایمان را برباد رفته میبینیم به خاطر مدت زیادی که در ما ولوله برپا میکرده است از دلتنگی کلافه میشویم، تقدیر ما در فراز و نشیب امید و دلتنگی، جریان دارد.

فضیلت های ناچیز/ ناتالی گینزبورگ

هیچ نظری موجود نیست: