۱۳۸۷/۰۷/۱۶

141

چرا این همه فرق میکند تاریکی با تاریکی؟ چرا تاریکی ته گور فرق میکند با تاریکی اتاق؟ فرق میکند با تاریکی ته چاه؟ فرق میکند با تاریکی زهدان؟ وقتی دایی، با آن دو حفره ی خالی چشمها توی صورتش، برگشت طرف درخت انجیر وسط حیاط طوری برگشت که انگار میبیند، طوری برگشت که من ترسیم، تو بگویی نایی! چرا تاریکی ازل فرق میکند با تاریکی ابد؟ چرا تاریکی پشت چشمهام سوزن سوزن میشود، نایی؟

چاه بابل/ رضا قاسمی

هیچ نظری موجود نیست: