۱۳۸۷/۰۷/۱۷

143

ما نه تنها از زندگان که از مردگان نیز در عذابیم. زندگان درچنگال مردگان اسیرند!

سرمایه/ پیشگفتار ویراست اول/ کارل مارکس

هیچ نظری موجود نیست: