۱۳۸۷/۰۷/۱۸

144

جاناتان در شگفت بود : چرا این چنین است؟!
چرا دشوارترین کار در جهان این است که دیگری را بر آن داریم که آزاد است و این که اگر تنها وقت اندکی را به تجربه کردن آن بگذراند خود بر آن آگاهی دست خواهد یافت؟!چرا واداشتن دیگری به پذیرفتن چنین حقیقتی باید این سان دشوار باشد؟!


جاناتان مرغ دریایی / ریچارد باخ

هیچ نظری موجود نیست: