۱۳۸۷/۰۷/۲۲

145

همیشه، حتی روی نیمکت متهم هم جالب است که حرفی درباره ی خودت بشنوی.

آلبر کامو / بیگانه

هیچ نظری موجود نیست: