۱۳۸۷/۰۸/۰۱

155

برای عده زیادی از مردم شب شیرین ترین قسمت روز است. پس شاید نباید این قدر به پشت سرت نگاه کنی. باید طرز نگاه مثبت تری داشته باشی و سعی کنی بازمانده روز را دریابی. چه حاصلی دارد مدام به پشت سرمان نگاه میکنیم و خودمان را سرزنش میکنیم که چرا زندگی مان آن طور ه میخواسته ایم از آب در نیامده است! کافی است سعی کنیم سهمی که به سرمایه این دنیا اضافه میکنیم حائز حقیقت و ارزش باشد. اگر هم عده ای از ما حاضرند در زندگی فداکاری زیادی از خودشان نشان بدهند تا این قبیل آرزوها را دنبال کنند ود این امر نتیجه اش هر چه باشد، اسباب افتخار و ارضای خاطر است.

بازمانده روز / کازوئو ایشی گورو

هیچ نظری موجود نیست: