۱۳۸۸/۰۱/۱۸

270

- بیا، هرچی خورده بالا آورده روم! سوراخ دماغشو گرفتم! کشتمش!
- پس بیست سالی افتادی!
- کثافت می خواس منو بکشه!
- لارسی، حسابی مست کردیا!
- من مست کردم؟ با چی مست کردم؟ مست بودم که این کارا رو کردم، آره، ببخشید.

معرکه / لویی فردینان سلین/ ترجمه سمیه نوروزی

هیچ نظری موجود نیست: