۱۳۸۸/۰۶/۱۵

375

خورشید مثل یک سکه پنجاه سانتی خیلی بزرگ بود که یک نفر نفت روش ریخته و کبریت کشیده و روشنش کرده و گفته بیا اینو نگه دار تا من برم روزنامه بگیرم و بیام و سکه را کف دستم گذاشته و دیگه برنگشته.

صید قزل آلا در آمریکا/ریچارد براتیگان/ پیام یزدانجو

هیچ نظری موجود نیست: