۱۳۸۸/۱۰/۱۶

436

در شهری مقام مکنید که در آن حاکمی عادل، طبیبی حاذق، و آبی روان وجود ندارد...

تاریخ بیهقی/ ابوالفضل محمدبن‌حسین بیهقی

هیچ نظری موجود نیست: