۱۳۸۹/۱۰/۰۸

649

انفرادی‌های اوین میگویند از روی نمونه امریکایی آن ساخته شده و بقیه انفرادی‌های ایران از روی اوین. اما آدم‌هایی که در این بندها می‌افتند و آنها که در اصطلاح زندان بانند، در همه جای جهان یکی نیستند... در آنجا بیشتر جانیان ستبر بازو و پهن پیکرند و در اینجا اکثرشان موجوداتی نحیف و نازک. هم از این رو در آن زندانها، زندانبانانِ قوی بازو با باتوم و اسلحه گرم، از دور زندانیان را میپایند، اما در اینجا زندانبانان همانند زندانیانند و بعضی  در عمر خود تیری رها نکرده اند و اگر لباسشان نباشد در ظاهر تفاوتی با زندانیان خود ندارند.

در بند اما سبز(یادداشت‌های زندان)/ مسعود بهنود

هیچ نظری موجود نیست: