۱۳۸۷/۰۶/۰۹

111

دلیل وجودی انطباق طبیعت باقوانینی که شمافیزیکدانان مغرورانه از آن صحبت می دارید، صرفا مرتبط با توهم خودتان وکاربرد نابجای لغات است... رفتار اشیاهرگز قاعده مندو منطبق باروش خاصی نیست و اصولا در وجود اشیا تردیداست... اشیا تحت محدودیت های منبعث ضرورت خاص بازهم از حیثیت چندانی برخوردارنمی شود... آنچه ما به عنوان علم می شناسیم، هنوز تحت تاثیر گمراه کننده زبان است.

نیچه و مکتب پست‌مدرن، دیو رابینسون / به تقل از : فراسوی نیک و بد، فردریش نیچه

هیچ نظری موجود نیست: