۱۳۸۷/۰۵/۱۱

41

چرا بر خویشتن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن باغی کز آن گل کاغذین روید؟

زمستان / م. امید

هیچ نظری موجود نیست: