۱۳۸۸/۰۱/۰۶

264

...
ارباب: آفرین ژاک! اما مهلت برای چه؟
ژاک: برای چه؟ راستش خودم هم نمی دانم.
ارباب: پس اگر دنبال مهلت هستی، چرا اینقدر آهسته راه می روی؟
ژاک: برای اینکه، چون کسی نمی داند آن بالا چه نوشته اند، پس نمی داند چه می خواهد یا چه باید بکند، درنتیجه دنبال هوسش می رود و اسمش را می گذارد عقل، در صورتی که عقل همیشه چیزی نیست جز هوس خطرناکی که گاهی به خیر می کشد و گاهی به شر.
ارباب: می توانی بگویی فرق عاقل با دیوانه چیست؟
ژاک: چرا نمی توانم؟... دیوانه... اجازه بدهید... یک آدم بدبخت است؛ پس نتیجه اینکه آدم خوشبخت عاقل است.
ارباب: پس حالا آدم خوشبخت کیست، آدم بدبخت کیست؟
ژاک: خیلی ساده است. خوشبخت کسی است که خوشبختی اش آن بالا نوشته شده باشد؛ پس در نتیجه کسی که بدبختی اش را آن بالا نوشته اند آدم بدبختی است.
ارباب : حالا آن بالا چه کسی خوشبختی و بدبختی را رقم زده؟
...

ژاکِ قضاوقدری و اربابش / دنی دیدرو/ ترجمه: مینو مشیری

هیچ نظری موجود نیست: