۱۳۸۸/۰۴/۲۰

312

نه، اشتباه نکن! موضوع خیانت کردن و این حرفها نیست. موضوع کارهایی است که زن باید در خانه ی شوهر انجام دهد. با این کارها زنها شدند یک جور دایه برای شوهرهایشان. ازدواج یعنی اینکه دست و دلت بلرزد که استیک آقا زیادی سرخ شده، آب معدنی شان خیلی خنک نیست، پیراهنشان را خوب آهار نزدی، یقه ی پیراهنشان را کج و کوله وصل کردی، یا حمامشان خیلی دغ است.

خانه به دوش/ کولت

هیچ نظری موجود نیست: