۱۳۸۸/۰۴/۲۰

313

"زیبایی حقیقت است، حقیقت زیبایی"
اینست هر آنچه تو بر روی زمین می دانی، و هر آنچه باید بدانی.

قصیده ای در مدح سفالینه یونانی/ جان کیتس/ فرنی

هیچ نظری موجود نیست: