۱۳۸۸/۰۷/۲۷

411

خیلی از دستگاه‌ها تغییر می‌کنند یا از رواج می‌افتند، حتی خیلی از آداب و روسوم هم از بین می‌روند؛ اما ساعت تغییر ناپذیر و جاودانی است. آخرین انسان، وقتی با خورشید سرد و فرسوده وداع می‌کند ، برای دانستن زمان دقیق مرگ خودش، نگاهی به ساعتش می‌اندازد.

خاطرات پس از مرگ براس کوباس/ ماشادو دِ آسیس/ عبدالله کوثری

هیچ نظری موجود نیست: