۱۳۸۸/۰۷/۲۹

413

آنارشیسم لغو استثمار و ستم انسان بر انسان است، یعنی لغو مالکیت خصوصی و حکومت. آنارشیسم نابودی نگون بختی، خرافات و نفرت است. هر ضربه‌ای به نهادهای مالکیت خصوصی و حکومت، هر ستایشی از آگاهیِ انسان، هر گسستی در شرایط کنونی، افشای هر دروغی، هر بخشی از فعالیت انسان که از کنترل مقتدرین خارج شود، هر تقویت روح اتحاد و ابتکار، گامی است به سوی آنارشیسم.
به سوی آنارشیسم/ اریکو مالاتستا/ نسیم روشنایی

هیچ نظری موجود نیست: